In 15.04.2020 guvernul Romaniei lanseaza in dezbatere publica o Ordonanta de Urgenta care modifica si completeaza Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum si o serie de acte normative conexe.

Proiectul de ordonanta este publicat aici si are termen pentru sugestii 25.04.2020 ( 10 zile), iar in 15.05.2020 se incheie consultarea publica. Termenul scurt, dat in perioada Starii de Urgenta, ne face sa credem ca aceasta va fi forma finala a ordonantei.

Proiectul de Ordonanta subliniaza apariția criptomonedelor

Proiectul de Ordonanta subliniaza apariția criptomonedelor și posibilitatea utilizării lor abuzive în scopul spălării banilor / finațării terorismului ca un fenomen relativ recent, precum și de faptul că cele mai multe state membre ale Uniunii Europene dispun de legislație specifică în domeniu, care reglementează monedele virtuale, si prin urmare actul normativ defineste furnizorii de astfel de servicii si stabileste cadrul legal pentru functionarea lor in Romania.

Putem considera acest proiect ca primul ACT NORMATIV care “recunoaste” industria crypto. Astfel, din punct de vedere legal, apar:

 1. Prima definitie a criptomonedelor
  “Monede virtuale înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic”;
 2. Prima definitie a unui exchange
  „Furnizor de portofel digital înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranță a unor chei criptografice private în numele clienților săi, pentru deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală”;
 3. Prima metodologie pentru autorizarea/inregistrarea unei platforme crypto in Romania.
  Aceasta se va stabili prin Hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și cu Oficiul, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în termen de 120 de zile.

Ce este important:

Platformele cripto vor fi supuse Autorizarii, fiind necesar un Aviz Tehnic anual emis, contra cost, de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, iar cele deja autorizate in Uniunea Europeana sau în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană se vor putea inregistra notificand Comisia de Autorizare, si vor putea functiona dupa primirea raspunsului de la Comisie.

Se interzice functionarea fara Autorizare si se introduc noi sanctiuni, inclusiv restrictionarea accesului pe aceste platforme de pe teritoriul Romaniei.

Reglementari de interes cu caracter general:

 • Legea include Platformele Crypto in categoria “Entitatilor Raportoare “;
 • Entitatile Raportoare au obligatia sa implementeze masuri suplimentare pentru cunoasterea clientelei, si a beneficiarilor reali;
 • Entitățile raportoare au obligația să examineze contextul şi scopul tuturor tranzacţiilor care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
  – sunt tranzacții complexe;
  – sunt tranzacții cu valori neobișnuit de mari;
  – nu se încadrează în tiparul obișnuit;
  – nu au un scop economic, comercial sau legal evident.
 • Se infiinteaza Registrul beneficiarilor reali si se elimina accesul la aceasta baza de date fara un interes legitim.
 • Se propune infiintarea si operationalizarea la nivelul ANAF a Registrului central electronic pentru conturi bancare, si conturi de plati identificate prin IBAN. Prin asta se faciliteaza punerea la dispozitie in timp util si sufficient a informatiilor pentru institutiile financiare, autoritati, inclusiv autoritati din alte state.
 • Oficiul transmite anual Comisiei Europene statisticile.
 • Oficiul poate furniza informatii suplimentare relevante altor state membre.
 • Entităţile raportoare, organele de conducere, de administrare şi de control ale societăţii, directorii şi angajaţii entităţilor acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi de a nu divulga clienţilor vizaţi şi nici altor terţi faptul că informaţiile sunt în curs de transmitere, au fost sau vor fi transmise…”
 • Tranzactiile se coroboreaza urmarind beneficiarul real, si se raporteaza inclusiv la ANAF.
 • Platformele vor fi monitorizate.

Va propunem un pasaj din Proiect:

Obligaţia instituţiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii.

 1. Instituţiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.
 2. Instituţiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informaţii: a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau altor entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi bancare sau de plăți, persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, persoanelor care pretind că acționează în numele clientului, beneficiarilor reali ai titularilor de cont, împreună cu datele de identificare prevăzute la art. 15 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 sau cu numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, după caz, precum și cu informațiile privind numărul IBAN și data deschiderii și închiderii pentru fiecare cont în parte; b) lista persoanelor care au închiriat casete de valori/siguranță, însoțite de datele de identificare prevăzute la art. 15 alin.(1) din Legea nr. 129/2019 sau de numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, după caz, împreună cu datele referitoare la încetarea contractelor de închiriere.
 3. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către A.N.A.F. rapoartele pentru tranzacţii cu sume în numerar, rapoartele privind transferurile externe în şi din conturi şi rapoartele privind activităţile de remitere de bani primite de la entităţile raportoare care au obligaţia transmiterii informaţiilor respective către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
 4. Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (3), informațiile obținute potrivit alin. (1) și alin. (3) sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale organului fiscal central.
 5. Instituţiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, păstrează informațiile prevăzute la alin. (2) pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul.
 6. Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F”.

”După art. 61 se introduce un nou articol, art. 611 cu următorul cuprins:

Art. 611 Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare

 1. Pe baza datelor și informațiilor primite conform art. 61, Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează și operaționalizează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN.
 2. Registrul prevăzut la alin.(1) permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau casete de siguranță deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României.
 3. Următoarele informații sunt accesibile prin intermediul registrului prevăzut la alin. (1): a) pentru titularul de cont-client, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz; b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz.

Comunitatea are urmatoarele ingrijorari:

 • Exista personal de specialitate pentru emiterea Avizului Tehnic?
 • Serviciile de brokeraj cu platforme internationale cu lichiditate mare vor avea de suferit?
 • Vor accepta bancile romanesti plati de la platformele internationale?
 • Revolut, Wirex, Crypo.com etc, vor raporta Autoritatilor sau vor fi interzisi?

Puteti trimite sugestii la link-ul acesta pana Sambata 25.04.2020.